Pôl poldermôln.

 

Beleve de Wadden en 't anslibbe lând. Een heel ândere wize fan fekânsy beleve bij Swarte Haan (Frysland) in de te weer opbouwe poldermôln “Swarte Haan”. Waarskynlik in 2020.

 

Fekânsy houwe.

 

Over 't hoogbruchy bij de seedyk en over 't tegelpadsy na de poldermôln. 't Lege bruchy bringt jim op môlnpôl, linksom na de deur fan de fekânsjeweuning fan 'e môln. Geryflik en noflik fekânsje houwe in de weunkamer fan de môln.

 

Môln

 

De poldermôln gaat male. De môlner komt en set de môln op ‘e wyn, methelpe mag. Bij daglicht rôndom ’n wiids útsicht over ’t Bildt. In de nacht ’t donker en de starren met bijtiden de maan en ’t noorderlicht.

 

De fekânsykamer.

De slaapkamer op ´e eerste solder.

 

Seedyk

De hoge feilige seedyk fortbij, daar kinne de kynderen ok fanôf rôle. Achter de seedyk de Waddensee met in ‘e feerte de ailanden Amelând en Terskelling. ’s Avens ’t rônd draaiend licht fan ‘e fuurtorens.

 

 

Nijs        

Sterre-obsevasyplak/Nachtún

De stichting Swartehaan gaat met Starbarn fan Kuenstwurk metwerken bij Swarte Haan. De stichting gaat `Swarte Haan en Sterre-obsevasyplak/Nachttún` heten.


Daar komt de Swartehaan môln in de toekomst.

Môln Swarte Haan FD-2
Word – 251,0 KB 1190 downloads